Børnehuset Blaagaard


Høj arkitektonisk kvalitet
Det nye Børnehus Blaagaard etableres i det tidligere Blaagaard Seminarium, som oprindeligt er tegnet af arkitekterne Bo og Clemmensen i et robust, modernistisk greb som et harmonisk sammenhængende bygningskompleks, opbygget af rektangulære volumener med vandrette vinduesbånd, ubrudte murflader og vandrette forskudte tage med udhæng.

De oprindelige bygninger er bevaringsværdige med en stærk facadekarakter og bygningskomposition og transformeres med nænsom hånd og med respekt for stedets særlige karakter til fire børnehavegrupper og fire vuggestuegrupper med tilhørende aktivitetsrum, personalefaciliteter og produktionskøkken.

I mellem bygningerne nedrives en glasmellemgang og tidligere keramikbygning, og der opføres en ny mellembygning, der i formsprog og materialitet danner rumlig og æstetisk sammenhæng til de oprindelige bygninger.


Materialevalg og energirenovering
De eksisterende bygninger er udført i gedigne materialer, og der arbejdes bevidst videre med robuste materialer, der fremadrettet patinerer smukt og sikrer minimum vedligehold. I forbindelse med ombygningen energirenoveres bygningerne til nutidig standard.


Ankomst, legeplads og haverum
Natur, bevægelse og forbindelse til de grønne omgivelser og haverum er omdrejningspunkt for børnehusets dagligdag i samspil med årstidernes skiften. Ankomsten forbedres med en ny stibelægning, og der etableres en ny mindre bygning, der indrettes til renovation og cykelparkering for personale og forældre. Landskabet bevarer og drager nytte af træbæltet mod vest som lægiver og grøn ramme om dagtilbuddets aktiviteter på den nye legeplads mod syd. Legepladsen udformes i et organisk formsprog med plads til ophold, cykelbane, lege og bevægelsesaktiviteter, indrettet med zoner aktivitetskodet til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Terrænet udformes med fald væk fra bygningen til afledning af regnvand fra tage og overflader.

År  

2019-2021

Bygherre  

Gladsaxe Kommune v. Børne - og Undervisningsudvalget

Sted  

Søborg

Størrelse  

1.500 m2, heraf 1.300 m2 renovering og 200 m2 nybyg. Landskab: 4.000 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

JL Engineering, Anders Christensen Rådg. Ing.

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Igangværende

Samarbejdspartner  

Gade Mortensen Akustik