KU Science

Fremtidssikring af 12 forsknings- og undervisningslaboratorier
RUBOW arkitekter varetager rollen som totalrådgiver og arkitektrådgiver på renovering og fremtidssikring af to laboratoriebygninger på KU Science. Projektet omfatter 12 undervisnings- og forskningslaboratorier samt tilhørende birum. Samtidig etableres et nyt inspirerende studiemiljø med mødelokaler, læsesal og fællesfaciliteter.

Respekt for de arkitektoniske kvaliteter
Laboratoriebygningerne, der anvendes af Institut for plantevidenskab og miljø samt instituttet FOOD, er tegnet af Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch.

Respekten og forståelsen for bygningernes arkitektoniske greb, kvaliteter og sammenhænge har dannet grundlag for en prioritering af den arkitektoniske arv, ved at genbruge Mogens Kochs møbler og bevare Steen Ejler Rasmussens fine bygningsmæssige detaljer. Resultatet er en kraftig modernisering og opdatering af laboratoriefaciliteterne, så de svarer til nuværende ønsker og forskningsmæssige behov, samtidig med at bygningernes arkitektoniske greb og intentioner fortsat danner rammerne om et moderne undervisningsmiljø.

Studie- og innnovationsmiljøer
Tanken bag studiemiljøerne er, at udvikle og understøtte den vidensdeling og interaktion mellem forsknings- og oplæringsfaciliteter, der skaber grobund for et inspirerende og innovativt universitetsmiljø. Studiemiljøet inviterer til ophold, faglig fordybelse og social interaktion med grupperum, læsesal og studienicher i tæt relation til undervis-ningslaboratorierne og de tilhørende forskerkontorer og birum.

Brugerproces og udvidelsespotentialer
Projektet har været igennem en grundig brugerproces, med brugerinddragelse og behovsidentifikation. Brugerrocessen med inddragelse af forskere-, undervisere, studerende og driftpersonale er forestået sideløbende med forundersøgelser og gennemgange af de nuværende bygningsmæssige forhold med vurdering af nuværende tilstand/kvalitet på overflader samt vurdering af de installationsmæssige forsyninger. Samtidig er udvidelses- og optimeringspotentialerne for de eksisterende bygninger identificeret.På baggrund af bevillingerne er gennemført en prioriteringsøvelse og programmering i samarbejde med brugerne og klienten. På den måde har brugerne været med til at skabe det bedste resultat indenfor den budgetmæssige ramme og på et belyst og velundersøgt grundlag.

Fremtidssikrede laboratoriefaciliteter
De nye undervisnings- og forskningslaboratorier har gennemgået store funktionelle forbedringer – både i forhold organisering af arbejdsstationerne, nyt laboratorie-inventar i form af stinkskabe, LAF bænke og kemikalieskabe og forbedrede arbejdsgange funktionerne imellem. I takt med optimeringen og tilføjelsen af udstyr og teknik har nye krav til installationer resulteret i en opfattende restaurering og udskiftning af rørføring, ventilation og øvrig teknik i både laboratorier, kemikalierum og apparaturrum.

Laboratorieoptimeringen gennemføres desuden med høje krav til GMO-klassifikation samt med fokus på sundhed, arbejdsmiljø og akustisk- og optisk indeklima.

Gennemgående bæredygtige og totaløkonomiske overvejelser
For at sikret det mest bæredygtige og fremtidssikrede resultat har totaløkonomiske beregninger været et gennemgå-ende redskab til opkvalificering af materialevalg og nedslagpunkter i renoveringen – altid med øje for drift go ressourceeffektivitet.Bæredygtige løsningsmodeller med fokus på materialers levetid, robusthed, driftbarhed og miljøbelastning er den gennemgående tanke i alle tegnestuens projekter, både renovering og nybyggeri.Foruden flere øvrige projekter i tegnestuens portefølje, udføres KU Science projektet med NHH som entreprenør og samarbejdspartner i den igangværende udførelses fase.

År  

2016-2019

Bygherre  

BYGST

Sted  

København

Størrelse  

4.500 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Entreprenør  

NHH