GDPR

RUBOW arkitekters persondatapolitik

Hos RUBOW Arkitekter tager vi persondatarettigheder seriøst. I det følgende kan du derfor læse hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, og hvilke rettigheder du har, når vi indsamler og anvender dine personoplysninger.

I nedenstående afsnit kan du derfor finde svar på følgende spørgsmål:

1.Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2.Hvilke oplysninger vi har modtaget
3.Formålene med behandlingen
4.Retsgrundlag for vores behandling
5.Modtagere af oplysningerne
6.Hvor dine personoplysninger stammer fra
7.Opbevaring af dine personoplysninger
8.Dine rettigheder, herunder muligheden for at klage til datatilsynet

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
RUBOW arkitekter er som juridisk enhed den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

RUBOW arkitekter A/S
Bredgade 25X
1260 København K
Tlf.: 3369 1122
E-mail: info@rubowarkitekter.dk
CVR.nr.: 2613 1499

2. Hvilke oplysninger har vi modtaget?
Hos RUBOW arkitekter modtager og behandler vi kun oplysninger om dig, hvis oplysningerne har relevans for en af de byggesager vi behandler. Det vil typisk være tilfældet, hvis du f.eks. skal have renoveret din bolig, eller hvis du har en anden tilknytning til en af de sager, som vi behandler som led i vores virksomhed som arkitektfirma.

RUBOW arkitekter er en arkitektvirksomhed. Som følge af vores arbejdsområde behandler vi som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger efter persondataforordningens artikel 6. Disse personoplysninger vil typisk være fotodokumentation af boligen eller dine generelle kontaktoplysninger, såsom eksempelvis navn, telefonnummer og adresse.

For det tilfælde, at vi har modtaget personoplysninger om dig, som ikke er af relevans for en af de sager, som vi behandler, og som dermed ikke kan behandles med hjemmel i de legitime interesser, der er nævnt nedenfor under pkt. 3, vil oplysningerne blive slettet straks og i overensstemmelse med nedenfor under pkt. 7.

3. Formålet for behandlingen af dine oplysninger
Til dig, som er klient eller lignende:
Hvis vi har modtaget dine personoplysninger, fordi du er klient hos os, er formålet med behandlingen af dine personoplysninger først og fremmest at kunne komme i kontakt med dig under løsningen af den opgave, som du har givet os.

Til dig, som ikke er klient:
Hvis vi har modtaget dine personoplysninger uden at du er klient hos os, vil formålet med at behandle dine personoplysninger typisk tage sit afsæt i en opgave, som vi har modtaget fra en klient eller anden ekstern aktør i en byggesag, som vi behandler. Det vil typisk være tilfældet, at vi registrere tilstand og indretningen af en bolig, eller at vores klient har givet os dine personoplysninger, fordi vores klient er af den opfattelse, at oplysningerne har en relevans for den byggesag vi behandler.

Hvis du har anden relevans for en sag vi behandler:
Såfremt vi har modtaget dine personoplysninger, fordi du har en anden relevant relation til en sag, som vi behandler, er formålet med behandlingen af dine personoplysninger at kunne kontakte dig og / eller vurdere oplysningernes relevans for den konkrete sag.

4. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Hvis du er klient hos os, følger retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis du ikke er klient hos os, følger retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hjemler en behandling af dine personoplysninger, så længe behandlingen forfølger en legitim interesse.

Vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger efter persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f vil typisk således variere fra sag til sag. Det er dog karakteristisk, at vores behandling af dine personoplysninger kun kan – og vil – ske, såfremt det konkret skønnes nødvendigt for at kunne henholdsvis behandle en given sag eller bistå vores klient bedst muligt.

Nedenfor er angivet eksempler, hvornår der består en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger:

De legitime interesser, hvis du er lejer i et almennyttigt boligselskab
De legitime interesser, der begrunder behandlingen af dine personoplysninger som lejer, består i at kunne kontakte dig og/eller registrere tilstanden på din bolig med henblik på renovering af ejendommen.

De legitime interesser, hvis du har en anden relevant relation
De legitime interesser, der begrunder behandlingen af dine oplysninger, hvis du ikke er klient eller lejer, men stadig har en relevant relation til en byggesag, som vi behandler, består vores interesse i at kontakte dig.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger.

Alt afhængig af den konkrete byggesag vil dine personoplysninger dog blive udvekslet med de relevante eksterne aktører – det være sig arkitekter, ingeniører, entreprenører, vores klient, landsbyggefonden, byggemyndigheder og den kommunale tilsynspligtige instans for almene boliger.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Hvis du er klient hos os, har vi som alt overvejende udgangspunkt modtaget dine personoplysninger direkte fra dig.
Hvis du er lejer hos vores klient, har vi modtaget dine personoplysninger i forbindelse med besigtigelse og / eller registrering af din bolig eller bebyggelse.

Hvis vi ikke har modtaget dine personoplysninger direkte fra dig, har vi typisk modtaget dem fra en af vores medarbejdere eller fra en klient, som mener at dine oplysninger har en vis relevans for den sag, som vi behandler. Derudover indsamles også oplysninger fra andre relevante aktører i de sager vi behandler.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer som udgangspunkt kun dine personoplysninger, så længde det er nødvendigt for at opfylde de interesser, der er beskrevet ovenfor under pkt. 4 og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Personoplysninger, som vi har modtaget, men som ikke er nødvendige for at kunne færdiggøre byggesagen der er nævnt ovenfor under pkt. 4, vil blive slettet.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi dog også gemme oplysninger i længere tid efter byggesagens afslutning. En sådan opbevaring skønnes navnlig nødvendig i de(t) tilfælde, hvor den forudgående behandling fordrer en efterfølgende dokumentation for vores rådgivning. I så fald opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger på arkiv i 5 år fra sagens afslutning.

8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder er:
· Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
· Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
· I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sætning indtræffer.
· Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke.
· Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
· Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og skinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
· Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk