Fællesarealer for AAB

AAB 38aa
Kay Fisker bebyggelse
Bebyggelsen er tegnet af Kay Fisker og haveanlægget oprindeligt udført af Carl Th. Sørensen. RUBOWs helhedsplan for AAB afd. 38 Voldparken er udviklet på baggrund af beboerinddragelse med formålet at fremtidssikre bebyggelsen under hensyntagen til eksisterende kvaliteter samt beboernes ønsker og behov.

Inddragelse af beboerne
Projektet skal give mening for beboerne. Derfor inviterede RUBOW arkitekter til dialog allerede i den tidlige del af processen, gennem særlige kampagner målrettet beboerne. Indvolveringen af beboere, vil fortsætte i arbejdsgrupper gennem hele forløbet.

Boliger til fremtiden
AAB afd. 38 ønsker at fremtidssikre bebyggelsen, så den fortsat fremstår attraktiv for de kommende generationer med fokus på bedre indeklima, flere tidssvarende familieboliger og tilgængelighedsboliger, samt en styrkelse af aktivitetsmuligheder og sociale relationer gennem en række miljøforbedrende og kriminalpræventive tiltag:

Aktivering af kantzonerne gennem en bearbejdning af arealer foran indgangspartierne, nedgang fra stuealtaner til terræn, lokale opholdsmuligheder og aktiviteter i nærmiljøet samt differentiering af uderum.

LAR strategi for udearealerne med mulighed for genbrug af regnvand i henhold til visionsplanen for Voldparken, udarbejdet i områdfornyelsens regi.

Belysningstrategi for adgangsforhold, stier og veje. Belysning af opholdssteder er afstemt efter funktion, eksempelvis med særlige effektbelysninger i parkanlægget.

Passiv overvågning og kontakt mellem inde og ude ved etablering af vinduer i gavle, samt udvidelse af altaner.

Forbedrede stisystemer med fokus på at kunne bevæge sig ’på tværs’ mellem bebyggelserne – at kunne gå på opdagelse indenfor matriklen.

Aldersdifferentierede aktiviteter til ’børn i alle aldre’.

Vi skaber sammenhæng – både mellem by og bebyggelse, mellem det private i boligen og det offentlige fællesskab og mellem inde og ude. Bebyggelsen bliver tryg at færdes i, man kan præge sin egen bolig. Det understøtter det gode liv.

Bæredygtighed og indeklima
Vi arbejder helhedsorienteret med ambitiøse målsætninger til miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Målet er den lavest mulige CO2- udledning fra byggeriet forenet med det bedst mulige indeklima. RUBOW arkitekter arbejder i en integreret designproces, som gør det muligt at skabe win-win situationer ud af kompleksiteterne. Vores tilgang er helhedsorienteret, således at tekniske nødvendigheder resulterer i rumlige tilskud og indeklimatiske forbedringer. I afd. 38 har fokus været på forbedrede indeklimaforhold til forebyggelse af skimmelsvamp, bl.a. ved mekanisk ventilation, ensartet opvarmning og efterisolering.

År  

2014 -

Bygherre  

Boligforeningen AAB

Sted  

AAB afdeling 38, Husum

Størrelse  

400 boliger, 30.000 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Grontmij

Landskabsarkitekt  

Lassen Landskab A/S

Entrepriseform  

Hovedentreprise