Arenakvarterets skole og svømmehal

Skolen i Arenakvarteret er et kommunalt hus med tilbud for kvarterets børnefamilier, fritidsbrugere og byens borgere generelt. Som nabo til Royal Arena skaber byggeriet et nedskaleret aktivitetskvarter, et helle og et tiltrængt arnested for byliv i Ørestad.Kvarterets egenart
Den nye skole med både idrætshal og svømmehal placeres centralt i Arenakvarteret i Ørestad nær Amager fælled og i tæt bymæssig kontekst. Det samlede byggeri fremstår som et tilgængeligt aktivitetskvarter, der favner og nuancerer de store kontraster i områdets skala og byrum i både uderum og arkitektur. Byggeriet er udformet til at nedbryde de markante vinde i bydelen og sikre velfungerende rammer for skole- og fritidsliv for den snart udbyggede Ørestad.


En ‘canyon’ af liv
Skolens opbygning vil opleves som en canyon af liv omkring det nye offentligt strøg, der forbinder et nyt P–hus mod nord med bydelens øvrige kulturtilbud mod syd gennem bygningens åbne foyer. Bydelen forbindes også udvendigt af et stort aktivitetstorv i 2. sals højde, der giver direkte indgang til skolens forskellige afdelinger. Et terrasseret forløb af friarealer op gennem byggeriet placeres ud mod det offentligt strøg og skaber synlig aktivitet i flere niveauer.

Strøg og torv forbindes af en sydvendte trappe, der skaber et oplagt mødested i kvarteret, hvad enten du er på vej til skole, svømning eller idræt.

Den store bytrappe vurderes på særdeles vellykket vis at være inviterende for de omkringliggende omgivelser. Den åbner huset op ud mod Byfælleden og inviterer kvarteret op på Bytorvet på plan 2, samtidigt med at den i sig selv er et byrum, der inviterer til ophold.

Fra dommerbetænkning.

Den åbne skole
Stueetagen indrettes som et kommunalt hus med udadvendte tilbud. Alle ankommer til et centralt torv, der fordeler til café, idræt og svømmehal. Torvet leder via en stor trappe til et værkstedstårn i 4 etager.

I værkstedstårnet samles skolens faglokaler omkring et indre byrum med plads til projektarbejde, udstilling og eksperiment. Herfra fordeles til skolens undervisningsafsnit.  Vi ønsker med dette greb at skabe fokus på faglokalerne som skolens rygrad for projektorienteret og værkstedspræget undervisning, og samtidigt synliggøre skolens faglighed som en ressource udadtil.

Udeliv og indeliv
Skolens grundstruktur skaber lommer og nicher, overgangszoner og overdækkede byrum i læ og ly. Cykelparkering bygningsintegreres omkring 4 indgange, der sikrer et trygt og tilgængeligt byggeri fra alle sider.  Kantzoner designes robuste og med varierende overgange mellem ude og inde, der sikrer en høj anvendelse af udearealer i alt slags vejr. Tagarealer udføres aldersspecifikke og med udendørs læringsrum. Tætte taghaver placeres strategisk på alle etager og sikrer en samlet oplevelse af en grøn skole.

Svømmehal, idræt og madskole
Svømmehal og idrætshal integreres i skolens udadvendte base og skaber liv i cykelpassagen mod Royal Arena. De to områder indrettes med en høj grad af dagslys og indvendig akustikaptering i træ og visuel forbindelse til husets hjerte. Hjertet består af et ankomsttorv og en stor madskole disponeret i forskellige zoner som café, foodLAB, madkundskab og spisehus omkring skolens produktionskøkken.

Nye læringsprincipper
Forslaget er disponeret med fokus på tankerne i ‘21st Century Learning Skills’, og ønsket om stor fleksibilitet og en høj anvendelsesgrad. De 3 skoleafdelinger indrettes med forskellige karakter og rumlighed fra de trygge årgangshuse i indskolingen over det mere projekt- og værkstedsorienterede mellemtrin til det helt åbne studiemiljø i det selvstændige udskolingshus med eget fab-lab og science-fløj. Hertil kommer integreret KKFO og fritidsklub og et selvstændigt Ungehus.
Bæredygtighed / FN’s verdensmål
Projektet er født af kravet til DGNB Guld certificering med afsæt i 6 projektspecifikke temaer, der bygger bro til bygherres visioner om det kommunale hus med plads til fremtidens ukendte behov og den aktuelle pædagogiske strategi. De 6 temaer er: fleksibilitet, indeklima, det sunde liv, optimal drift/lang levetid, dobbeltudnyttelse/høj anvendelsesgrad og design for adskillelse.

Fleksibelt og omstillingsparat
Byggeriet er organiseret som et åbent grid med et minimum af bærende vægge for at imødekomme ønsket om et foranderligt og fremtidssikret byggeri.

År  

2019-2023

Bygherre  

Byggeri København

Sted  

Ørestad, København

Adresse  

Arenakvarteret

Størrelse  

17.500 m2

Totalentreprenør  

BAM Danmark

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S, Nøhr & Sigsgaard

Ingeniør  

Rambøll

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Konsulent  

Learning Spaces

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter A/S

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Igangværende

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Samarbejdspartner  

Bæredygtighed: DOMINIA