Ny Skole på Sluseholmen


Skolen som bykvarter
Den nye skole på Sluseholmen vil ligge i gå afstand til helt fantastiske naturressourcer, men også tæt på tung infrastruktur og nabobebyggelser. Med forslaget ønsker vi at det nye byggeri opleves som en gestus til lokalområdet. Grunden disponeres med fokus på at skabe en sikker skolevej, gode læfyldte og solrige uderum – og kantzoner der motiverer til et aktivt ude-liv for alle, både i undervisningen, i pausen og i fritiden.

Vi ønsker at skabe et robust og urbant miljø af promenader, torve, terrasser og grønne taglandskaber hvor alle stedets kvaliteter udnyttes. Promenader og byrum på terræn udformes alment anvendelige for kvarterets beboere. Bygningerne tilpasser sig området i skala og arkitektur, og udnytter samtidigt det store bygningsvolumen til at skabe en ny og særlig kontekst, til glæde for både skolens brugere og naboerne omkring.

Skolen indrettes som et aldersbarometer med de små elever øverst og de store nederst. Læringsvejen bliver en arkitektonisk oplevelse, hvor skolen åbner sig op i takt med barnets alder. Centralt viger bygningen for et solrigt torv ud mod kanalen, der skaber et fælles hjerte for skolen og et markeret byrum i bydelen. Grebet sikrer et højt antal basislokaler med panoramavinduer mod kanalen.


Den grønne byskole
Skolen er en klimatilpasset skole, der lærer fra sig. Eleverne skal kunne få jord under fingrene, indsamle insekter, udforske træarter på promenaden og høste østers fra skolens skaldyrsmark. På terræn plantes 50 nye træer i et arboret, der skaber et værdifuldt rekreativt miljø omkring byggeriet. På tagfælleden kan man gemme sig i  øer af krat. Skolens arkitektur er udviklet med fokus på stor fleksibilitet, minimering af materialeforbrug og anvendelse af  naturlige, langtidsholdbare materialer. Facaderne repræsenterer et optimeret dagslysdesign med passive tiltag. Alle skolens delområder har udsigt til kanalen og de grønne kvaliteter.

Organisering
Skolen er en enkel og rationel struktur med et tydeligt hierarki. Udvendigt placeres en træklædt idrætshal som ansigt mod byen, og et nyt begrønnet parkeringshus som ansigt mod Sjællandsbroen. Hallen hæver sig over skolens trafikareal og cykelparkering. Byskolen udspænder sig mellem idrætshal og parkeringshus i en vigende komposition fra vest, der definerer et stort og centralt torv ud mod kanalen. Selve skolen er organiseret i horisontale delområder omkring to vertikale atrier, der kobler byens gulv og en fælles udadvendt base med alle øvre etager. Skolen organiseres med de ældste nederst og de yngste øverst, i en robust planstruktur med mulighed for variabel fordeling internt mellem afdelinger og klassetrin. Udearealer differentierer op gennem etagerne fra den offentlige aktivitetsbaserede kanal og bytorv i gadeplan til den intime tagfælled på taget for de mindste elever.År  

2019

Bygherre  

Byggeri København

Sted  

Sluseholmen, København

Størrelse  

11.800 m2

Totalentreprenør  

MT Højgaard A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S, Nordic A/S

Ingeniør  

MT Højgaard A/S

Landskabsarkitekt  

Nordic A/S, RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

Vismo, RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Totalentreprise konkurrence

Status  

Afsluttet konkurrence

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Samarbejdspartner  

MT Højgaard A/S, Nordic A/S