Nyt børnehus i Jonstrup

Den tidligere Officersskole bliver udviklet til et tidssvarende DGNB-certificeret børnehus, så flyvestationens store naturressourcer snart kan indtages af kvarterets yngste generation.

Flyveplads og naturskat
I helhedsplanen for Værløse Flyvestation er den kulturhistoriske og landskabelige egenart grundsten for udviklingen af området til nyt boligkvarter. Helhedsplanen er bygget op omkring stærke fællesskaber og social sammenhængskraft. En del af den gamle Officersskole skal leve videre som integreret daginstitution med plads til i alt 150 børn.

Respekt for historien
Officersskolen ligger som en hjørnesten mellem nye boligkvarterer og et stort grønt træk – Lunden, der strækker sig fra landingsbanen til det højeste punkt ved kontroltårnet. De retningsgivende kvaliteter fra helhedsplanen og den offentlige adgang til Lunden er indarbejdet som en naturlig del af børnehusets udeareal.

Grunden skråner ned mod Lunden, -en fælled for lokalområdet, hvor grupper af træer indrammer en dragende udsigt. Det stærke landskabstræk bevares og forstærkes i de nye udearealer. Lundens englandskab trækkes ind i børneinstitutionen, hvor skure og supplerende træ- og buskbeplantning placeres i afstand fra områdets sigtelinjer. Det giver udearealer en god oversigtelighed og inviterer lokalområdet indenfor.Områdets potentiale
Visionen er, at den nye daginstitution udnytter og forstærker områdets kulturhistoriske og landskabelige fortælling.

Grundens landskabelige rigdom er udnyttet i en naturpræget og varieret legeplads. Bakker, grønne områder og stier skaber forskellige uderum, der ligger side om side og i samspil inviterer til bevægelse og aktivitet. I udformning uderum er der skabt et naturligt flow i aldersgradueringen. Udfordringsgraden tiltager jo længere væk man kommer fra huset.

Bygningerne tilføres indvendigt et nyt lag af arkitektur i børnehøjde via farver, legenicher, pædagogisk indretning og kig i børnehøjde til de eventyrlige omgivelser. Hovedhusets to etager sammenkobles af et dobbelthøjt fællesrum, der bliver husets nye hjerte, med mulighed for anvendelse af lokalområdet efter lukketid. Grupperum indrettes, så de kan bruges af både vuggestuebørn og børnehavebørn. Eksisterende indeliggende gangarealer udnyttes til legezoner.

År  

2019-2020

Bygherre  

Furesø Kommune

Sted  

Værløse Flyvestation

Størrelse  

1.590 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Igangværende

Samarbejdspartner  

Jorton, Orbicon, Center for Bygningsbevaring