Nyt børnehus i Jonstrup

Flyveplads og naturskat
”Stedets gamle flyver- og forsvarsidentitet kombineret med en vild og indtagende natur gør placeringen til de perfekte rammer for at skabe en bæredygtig, identitetsstærk, artsrig og legende naturinstitution.”

Vores vision tager udgangspunkt i helhedsplanen for Værløse Flyvestation, hvor den kulturhistoriske og landskabelige egenart er grundsten i udviklingen af området. Helhedsplanen er bygget op omkring stærke fællesskaber og social sammenhængskræft, og disse kvaliteter indarbejdes i alle delaspekter af vores projekt for det ny børnehus i Lunden.

Officersskolen ligger som en hjørnesten mellem de fremtidige bebyggelser Officerhusene og Gårdhavehusene og det grønne træk – Lunden, der strækker sig fra landingsbanen i ’dalen’ til Sydlejrens højeste punkt ved kontroltårnet. De retningsgivende kvaliteter fra helhedsplanen og den offentlige adgang til Lunden indarbejdes som en naturlig det af børnehusets udeareal.

Grunden skråner ned mod Lunden, fælleden for lokalområdet, og grupperede og solitære træer indrammer den dragende udsigt for besøgende. Disse stærke landskabstræk bevares og forstærkes i konceptet for udeareal og legeplads. Lundens englandskab trækkes ind i børneinstitutionen, og skure og supplerende træ- og buskbeplantning grupperes og placeres væk fra hovedakser og sigtelinjer i området. Dette skaber både en god oversigt for pædagoger på legepladsen, samtidig med, at det inviterer lokalområdet indenfor i de legende naturomgivelser.

Legepladsen er udformet i et naturpræget og varieret grønt terræn, der stimulerer og motiverer børnene kropsligt og danner rammen om inspirerende legemiljøer. Bakker, grønne områder og stier skaber flere varierede uderum side om side, der i samspil bliver en invitation til bevægelse og aktivitet.

I udformning af legeplads og udeareal, har det været vigtigt, at alle børn – uanset alder, køn og aktivitetsniveau føler, at de kan være med i legen, og at der er et naturligt flow i aldersgradueringen: Udfordringsgraden tiltager jo længere væk man kommer fra vuggestuens areal og fra huset. Samtidig skabes der rige muligheder for ophold – både langs husets lækantzone, men også punktvis på sten og stubbe i de grønne områder, i legezonerne og i det overdækkede værksted.

Børnelunden forbinder lokalområdet
Børnelundens åbne indkig giver fornemmelsen af, at den er en del af lokalområdet og omvendt. Der er offentlig adgang gennem stier fra Lunden over mod Perimetervej og Kontroltårnet, som smyger sig gennem institutionens legelandskab og gør hele området sammenhængende.

Zoneopdeling og aktiviteter
Både vuggestuens og børnehavens areal indeholder rum til ro og fordybelse, fx børnehavens ’Spisekammer’ og vuggestuens zoneopdelte sandkasse, og dynamiske områder som klatretårnene ’Jordforbindelsen’ for børnehaven og scooterbanen i vuggestuen.

Klimatilpasning med merværdi
Regnvandsrender kobles på den planlagte LAR-strategi for området, som beskrevet i lokal- og helhedsplan, så det bidrager til områdets grønne og blå sammenhængskraft. LAR etableres som synlig og rekreativ klimatilpasning på terræn og i lavninger til nedsivning på legepladsen.

År  

2019 -

Bygherre  

Furesø Kommune

Sted  

Værløse Flyvestation

Størrelse  

1260 m2 bygning, 3540 m2 landskab

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

Vismo

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Igangværende

Sagsansvarlig partner  

Stine Poulsen

Samarbejdspartner  

Jorton, Orbicon, Center for Bygningsbevaring